Privacy Statement

Lees hier onze privacy statement, mocht je nog vragen hebben neem dan contact op via info@tutorchannel.eu

Privacy statement

TutorChannel acht het van groot belang dat de persoonlijke data die door u wordt verschaft met zorg wordt behandeld. Ook vinden we het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw data omgaan, en u de keuze te bieden hoe uw persoonlijke data wordt gebruikt. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In deze verklaring staat onder andere welke gegevens verzameld worden, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe deze gegevens worden beschermd.

Inhoud

1.    Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
2.    Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
3.    Wat zijn uw rechten?
4.    Over dit privacystatement

1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te kunnen gaan, verwerkt TutorChannel uw persoonsgegevens.

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: NAW-gegevens, contactgegevens, bankgegevens en gegevens voor de koppeling tussen leerling en bijlesgever (zoals de klas van de leerling, het niveau van de bijlesgever en de bijlesvakken). Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, documenten uploadt of opstuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u de website van TutorChannel bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens; in de vorm van een IP-adres bijvoorbeeld.

1.2 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, die de website van TutorChannel bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken.

1.3 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

TutorChannel verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

•    Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de dienstverlening, voor het onderhouden van de relatie met leerlingen en bijlesgevers, en voor het afhandelen van financiële transacties.
•    Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze leerlingen en bijlesgevers verbeteren.

2. Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Op onderstaande wijze behandelen wij uw persoonsgegevens.

2.1 Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

2.2 Uw persoonsgegevens binnen TutorChannel

Voor de doeleinden waarvoor TutorChannel uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering centraal worden verwerkt door, medewerkers van TutorChannel. Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld met degenen die direct betrokken zijn bij de ondersteuning (klanten en bijlesgevers).

2.3 Uw persoonsgegevens buiten TutorChannel

Om onze diensten te kunnen leveren, maken wij gebruik van verschillende externe partijen. Hieronder treft u een lijst van de partijen met wie wij een deel van de persoonsgegevens delen:

  • De Jong & Laan, Stripe en Exact voor onze financiële zaken. TutorChannel slaat zelf geen financiële data zoals rekeningnummers op.
  • Firebase en Algolia voor het optimaliseren van onze dienstverlening. TutorChannel slaat zelf geen wachtwoorden op, dit wordt opgeslagen in Firebase.
  • Zoho om u via e-mail te woord te staan.
  • Mailgun om e-mails te versturen.
  • TransIP om uw gegevens veilig op te slaan.

De partijen aan wie wij gegevens verstrekken gaan hier zorgvuldig mee om. Zij krijgen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van hun diensten en verwijderen de gegevens wanneer deze niet meer nodig zijn hiervoor.

2.4 Wat doen we bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan TutorChannel uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om IP-adressen van websitebezoekers.

2.5 Veilig en vertrouwelijk

TutorChannel zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Al onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

2.6 Bewaartermijn persoonsgegevens


Uw Persoonsgegevens zullen worden beveiligd en bewaard zonder tijdslimiet, tenzij u expliciet aangeeft dat u wenst dat al uw data geheel verwijderd wordt. Om dit aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar info@tutorchannel.eu met als onderwerp ‘Data Deletion’.

3. Wat zijn uw rechten?

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Daarnaast kunt u uw gegevens door ons laten verwijderen.

3.1 Wilt u uw persoonsgegevens inzien?

Wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. U stuurt uw verzoek, samen met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar:

TutorChannel BV
Leersumse Veld 10
3452NC Vleuten
info@TutorChannel.eu

3.2 Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u TutorChannel vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw wijzigingen doorgeven via info@TutorChannel.ei.

3.3 Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen?

Wanneer u uit ons systeem verwijderd wilt worden, kunt u zich per e-mail uitschrijven. Vervolgens zullen uw gegevens zo snel mogelijk, wanneer er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om uw gegevens te bewaren, uit het systeem verwijderd worden. Naast de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven via het dashboard, kunt u ook een schriftelijk verzoek om verwijdering sturen. U dient dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.

4. Over dit privacystatement

4.1 Toepasselijk recht en geschillen

Op dit privacystatement is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze verklaring moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter: de rechtbank van Utrecht.

4.2 Vindplaats en wijziging

TutorChannel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 15 juni 2021. De meest recente versie vindt u altijd op www.TutorChannel.eu.

4.3 Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacystatement nog vragen over hoe wij persoonsgegevens gebruiken en verwerken? Neem dan contact op via info@TutorChannel.eu.